diumenge, 9 de setembre de 2018

Criteris d'avaluació de Batxillerat 2018-19

Criteris d’avaluació  d’alemany com a primera i segona llengua estrangera de Batxillerat

L’assignatura d’alemany com a primera o segona llengua estrangera té com a
objectiu proporcionar els alumnes les competències descrites dins dels nivells del
Marc de Referència Europeu per a les Llengües Estrangeres.
En el cas dels alumnes de primera llengua estrangera estrangera, el nivell assolit
seria la meitat del nivell B1, és a dir B1.1.
D’altra banda, els alumnes que acaben l’itinerari de la segona llengua estrangera
per regla general hauran acabat la meitat del nivell A2, és a dir el nivell A2.1.

Avaluació
L’avaluació mesurarà l’evolució de l’alumnat i el seu rendiment envers l’assignatura.
L’avaluació serà continuada i la nota de l’avaluació quedarà desglossada de la
següent manera:
-40% conceptes
-40% procediments
-20% d’actitud.
No es podrà aprovar una avaluació si no es presenten tots els treballs que hagi
demanat el professor d’alemany.

Conceptes
L’avaluació dels conceptes pot contenir els següents apartats:
-Prova
-Expressió oral
-Comprensió oral
-Comprensió escrita


Procediments
-Treballs
-Llibreta/ Dossier
-Expressió oral
-Expressió escrita

Actitud
-Participació a classe
-Assistència a classe
-Comportament
-Interès
-Puntualitat

Recuperació
Una avaluació suspesa es podrà recuperar si l’alumne aprova el trimestre següent.
També es faran exàmens de recuperació dins del calendari oficial de recuperacions
que estableixi l’Institut Antoni de Martí i Franquès.

En cas que l’alumne suspengués el curs al juny, llavors tindria feina extra per fer a
l’estiu, com ara un dossier i s’hauria de presentar també a l’examen de setembre.
Si l’alumne no recupera l’assignatura al mes de setembre, llavors s’hauria de
presentar a la convocatòria de recuperacions del mes de febrer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada